Terms and Conditions - Telerau ac Amodau

Welcome to our website. If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern Anglesey Tourism Association’s relationship with you in relation to this website. If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website. The term ‘Anglesey Tourism Association’ or ‘us’ or ‘we’ refers to the owner of the website whose registered office is Anglesey Tourism Association Ltd, Regent House, Church Street, Beaumaris, Isle of Anglesey, LL58 8AB. The term ‘you’ refers to the user or viewer of our website.

The use of this website is subject to the following terms of use:

 • The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.
 • Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.
 • Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.
 • This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions.
 • All trademarks reproduced in this website, which are not the property of, or licensed to the operator, are acknowledged on the website.
 • Unauthorised use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offence.
 • From time to time, this website may also include links to other websites. These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s).
 • Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is subject to the laws of England, Northern Ireland, Scotland and Wales.
 • The ATA is non-profit & not a booking agency - Book direct with our members for the best price

                          -----------------------------

Croeso i’n gwefan. Os ydych chi’n parhau i bori a defnyddio’r wefan hon, rydych chi’n cytuno i gydymffurfio â’r telerau ac amodau defnyddio canlynol a bod yn rhwym wrthynt, sydd, ynghyd â’n polisi preifatrwydd, yn rheoli perthynas Cymdeithas Twristiaeth Ynys Môn â chi mewn perthynas â’r wefan hon. Os ydych chi’n anghytuno ag unrhyw ran o’r telerau ac amodau hyn, peidiwch â defnyddio ein gwefan. Mae’r term ‘Cymdeithas Twristiaeth Ynys Môn’ neu ‘ni’ yn cyfeirio at berchennog y wefan y mae ei swyddfa gofrestredig yn Cymdeithas Twristiaeth Ynys Môn Cyf, Regent House, Stryd yr Eglwys, Biwmares, Ynys Môn, LL58 8AB. Mae’r term ‘chi’ yn cyfeirio at ddefnyddiwr neu wyliwr ein gwefan.

Mae defnyddio’r wefan hon yn amodol ar y telerau defnyddio canlynol:

 • Mae cynnwys tudalennau’r wefan hon ar gyfer eich gwybodaeth gyffredinol a’ch defnydd chi yn unig. Gall newid heb rybudd.
 • Nid ydym ni na thrydydd partïon yn darparu unrhyw warant neu sicrwydd ynghylch cywirdeb, amseroldeb, perfformiad, cyflawnder nac addasrwydd y wybodaeth a’r deunyddiau a geir neu a gynigir ar y wefan hon at unrhyw ddiben penodol. Rydych yn cydnabod y gall gwybodaeth a deunyddiau o’r fath gynnwys gwallau neu gamgymeriadau ac rydym yn eithrio’n benodol atebolrwydd am unrhyw wallau neu gamgymeriadau o’r fath i’r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith.
 • Eich cyfrifoldeb chi yw eich defnydd o unrhyw wybodaeth neu ddeunyddiau ar y wefan hon, ac ni fyddwn yn atebol am hynny. Eich cyfrifoldeb chi fydd sicrhau bod unrhyw gynnyrch, gwasanaethau neu wybodaeth sydd ar gael drwy’r wefan hon yn bodloni eich gofynion penodol.
 • Mae’r wefan hon yn cynnwys deunydd sy’n eiddo i ni neu sydd wedi’i drwyddedu i ni. Mae’r deunydd hwn yn cynnwys y dyluniad, y cynllun, y golwg, yr edrychiad a’r graffeg, ond nid yw wedi’i gyfyngu i hynny. Gwaherddir atgynhyrchu ac eithrio yn unol â’r hysbysiad hawlfraint, sy’n rhan o’r telerau ac amodau hyn.
 • Mae’r holl nodau masnach a atgynhyrchir ar y wefan hon, nad ydynt yn eiddo i’r gweithredwr, nac wedi’u trwyddedu iddo, yn cael eu cydnabod ar y wefan.
 • Gall defnyddio’r wefan hon heb awdurdod arwain at hawliad am iawndal a/neu fod yn drosedd.
 • O bryd i’w gilydd, gall y wefan hon hefyd gynnwys dolenni i wefannau eraill. Darperir y dolenni hyn er hwylustod i chi er mwyn darparu rhagor o wybodaeth. Nid ydynt yn dangos ein bod yn cymeradwyo’r wefan/gwefannau. Nid oes gennym gyfrifoldeb am gynnwys y wefan/gwefannau cysylltiedig.
 • Mae eich defnydd o’r wefan hon ac unrhyw anghydfod sy’n deillio o ddefnydd o’r wefan hon yn ddarostyngedig i gyfreithiau Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban.
 • Mae’r ATA yn asiantaeth nid-er-elw ac nid yn asiantaeth archebu – Archebwch yn uniongyrchol gyda’n haelodau am y pris gorau