Privacy Policy - Polisi Preifatrwydd

At the Anglesey Tourism Association, we take your privacy seriously and will only use your personal contact information to administer your membership and to provide the products and services involved in that which are:

  • Setting up your business page on our member website
  • Entering your contact information on Anglesey Tourism Association Member Leaflet
  • Communicating with you via telephone, email, or Royal Mail
  • Sending tourism related information from the Anglesey Tourism Association
  • Forwarding information received from other relevant Tourism related organizations
  • Invitation to Events
  • Sending out membership renewal notices and reminders re payment
  • Your information will not be shared with anyone else without express permission

Permissions were sought from existing member businesses to enable us to use their personal data in the manner stated above. These consents are filed in our records as required to comply with the new regulations.

Any new member businesses joining will be asked on the joining form to confirm their consent to the Isle of Anglesey Tourism Association for the use of their personal contact information for the purposes listed above. This consent is essential for us to be able to process and administer your membership.

If you require further information or clarification, please contact us.


Yng Nghymdeithas Twristiaeth Ynys Môn, rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifri a dim ond i weinyddu eich aelodaeth y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth gyswllt bersonol ac i ddarparu’r cynnyrch a’r gwasanaethau sy’n ymwneud â’r canlynol:

• Sefydlu tudalen eich busnes ar ein gwefan i aelodau
• Rhoi eich manylion cyswllt ar Daflen Aelodau Cymdeithas Twristiaeth Ynys Môn
• Cyfathrebu â chi dros y ffôn, e-bost neu’r Post Brenhinol
• Anfon gwybodaeth sy’n ymwneud â thwristiaeth gan Gymdeithas Twristiaeth Ynys Môn
• Anfon gwybodaeth a dderbyniwyd gan sefydliadau perthnasol eraill sy’n gysylltiedig â Thwristiaeth
• Gwahoddiad i Ddigwyddiadau
• Anfon hysbysiadau adnewyddu aelodaeth a nodiadau atgoffa ynghylch talu
• Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu ag unrhyw un arall heb ganiatâd penodol

Gofynnwyd am ganiatâd gan yr aelod-fusnesau presennol i’n galluogi i ddefnyddio eu data personol yn y modd a nodir uchod. Mae’r caniatadau hyn yn cael ei ffeilio yn ein cofnodion fel sy’n ofynnol i gydymffurfio â’r rheoliadau newydd.

Gofynnir i unrhyw fusnesau newydd sy’n ymuno gadarnhau ar y ffurflen ymuno eu bod yn rhoi caniatâd i Gymdeithas Twristiaeth Ynys Môn ddefnyddio eu gwybodaeth gyswllt bersonol at y dibenion a restrir uchod. Mae’r caniatâd hwn yn hanfodol er mwyn i ni allu prosesu a gweinyddu eich aelodaeth.

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu eglurhad arnoch, cysylltwch â ni.